a) w zakresie selektywnie zbieranych odpadów zielonych oraz poprawy jakości paliwa alternatywnego

ROZBUDOWA MZKZOK – 2018 ROK

Rozbudowa zakładu

Projekt PN. „ROZBUDOWA MIĘDZYGMINNEGO ZAKŁADU KOMPLEKSOWEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYCHACH W ZAKRESIE DODATKOWYCH MOŻLIWOŚCI PRZEROBOWYCH INSTALACJI DO SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POPRAWY JAKOŚCI PALIWA ALTERNATYWNEGO” zakładał rozbudowę istniejącego Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach o dwa elementy:

  1. Zwiększenie możliwości przerobowych instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych do 9000 Mg/rok poprzez wykonanie placu z zadaszonymi boksami na dojrzewanie i przechowywanie świeżego kompostu uzyskanego z zielonych odpadów. Po rozbudowie możliwe jest kompostowanie odpadów zielonych w optymalny sposób, tj. skutkujący produkcją kompostu o wartości handlowej.

  2. Uzupełnienie infrastruktury związanej z zagospodarowaniem paliwa alternatywnego (RDF) pozyskiwanego z przetwarzania odpadów komunalnych, celem poprawy jakości RDF:

a) wykonanie zadaszenia nad strefą załadunku RDF na samochody,
b) wykonanie instalacji wentylacji dosuszającej RDF w istniejących boksach.

OPIS CELU PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Celem Projektu jest zapobieganie powstawaniu odpadów, rozumianych jako odpady po procesach przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Cel ten przyczyni się do osiągnięcia zaplanowanego w Programie wskaźnika ograniczenia masy składowanych odpadów.

W efekcie realizacji Projektu:

  1. zoptymalizowane zostanie zagospodarowanie odpadów zielonych w taki sposób, iż w wyniku tego zagospodarowania całość frakcji poprocesowych będzie stanowił certyfikowany kompost o wartości handlowej (brak składowania odpadów po procesie kompostowania odpadów zielonych). Ponadto, będzie to działanie efektywne ekonomicznie, gdyż zamiast poniesienia kosztu składowania Spółka uzyskiwać będzie przychód ze sprzedaży kompostu.

  2. zoptymalizowane zostanie zagospodarowanie frakcji energetycznej, tj. paliwa RDF poprzez zapobiegnięcie wpływu warunków atmosferycznych na wartość opałową (zmniejszenie zawilgocenia) RDF. Dzięki realizacji tej części Projektu, paliwo pochodzące z przerobu odpadów komunalnych będzie posiadało właściwości akceptowane przez cementownie. Spółka uniknie obecnie częstych zwrotów RDF i kosztów związanych z ponownym przygotowaniem paliwa (przechowanie, dosuszanie, ponowny transport).
    Niespełnianie wymaganych przez cementownie parametrów paliwa spowodowałoby w dłuższym okresie konieczność przekazywania frakcji energetycznej do unieszkodliwiania w spalarni, co poza aspektem ekonomicznym (wyższe koszty zagospodarowania odpadów poprocesowych dla Spółki) miałoby również istotny wymiar ekologiczny - unieszkodliwianie w spalarni wiąże się z powstawaniem pozostałości wymagających dalszego zagospodarowania, tymczasem wykorzystanie RDF w procesach produkcyjnych w cementowni nie wiąże się z powstawaniem żadnych pozostałości wymagających dalszego zagospodarowania.

OPIS PODSTAWOWYCH PRZESŁANEK UZASADNIAJĄCYCH REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zakres Projektu wynika z potrzeby optymalizacji zagospodarowania odpadów w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach.

  1. Część dotycząca kompostowni

W ramach realizacji Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach planowana i wykonana została kompostownia odpadów zielonych o mocy przerobowej 3 500 Mg/rok selektywnie zbieranych odpadów zielonych. W procesie zagospodarowania odpadów powstaje biostabilizat, który jest składowany. Celem optymalizacji zagospodarowania odpadów zielonych oraz ograniczenia składowania, Spółka podjęła działania w kierunku pozyskania certyfikatu w zakresie zakwalifikowania kompostu uzyskiwanego z odpadów zielonych jako środka poprawiającego właściwości gleby.

W związku ze zmianą Ustawy o odpadach do zakładu zaczęły trafiać ilości odpadów zielonych ponad dwukrotnie większe od zakładanych na etapie realizacji Kompostowni. Ilość składowanego biostabilizatu uzyskiwanego w procesie kompostowania odpadów zielonych kształtuje się na poziomie ponad 3 tys. Mg/rok. Zwiększenie strumienia odpadów opóźniło procedurę certyfikacji z uwagi na konieczność dostosowania instalacji do przerobienia większego strumienia, co jest przedmiotem niniejszego Projektu.
Inwestycja w zakresie realizacji zadaszonych boksów na dojrzewanie i przechowywanie uzyskanego kompostu, w chwili obecnej pozwala zapewnić miejsce na odpowiednie dojrzewanie i przechowywanie niniejszego kompostu do czasu jego odbioru. Możliwa jest również sprzedaż uzyskiwanego kompostu, który uzyskał stosowne certyfikaty. Tym samym w procesie kompostowania odpadów zielonych powstaje frakcja, która może być sprzedawana odbiorcom zewnętrznym, co poza efektem redukcji składowania odpadów jest działaniem optymalnym z finansowego punktu widzenia (oszczędność na kosztach składowania, dodatkowy przychód). Rozbudowa kompostowni zwiększa jej faktyczne moce przerobowe w zakresie selektywnie zebranych odpadów zielonych do ok. 9 tys. Mg/rok.

W dniu 22.08.2017, firma MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. otrzymała zgodę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie wysokiej jakości środka poprawiającego jakość gleb pn. „KOMPO MASTER-1” do obrotu, a 11.10.2017r. na wprowadzenie środka pn. „KOMPO MASTER-2”.

a) w zakresie selektywnie zbieranych odpadów zielonych oraz poprawy jakości paliwa alternatywnego a) w zakresie selektywnie zbieranych odpadów zielonych oraz poprawy jakości paliwa alternatywnego a) w zakresie selektywnie zbieranych odpadów zielonych oraz poprawy jakości paliwa alternatywnego a) w zakresie selektywnie zbieranych odpadów zielonych oraz poprawy jakości paliwa alternatywnego

2.Część dotycząca infrastruktury dla RDF

Do czasu rozbudowy zadaszenia nad miejscem składowania RDF, paliwo uzyskiwane z procesów przetwarzania odpadów komunalnych w MZKZOK w Tychach ładowane było do samochodów na niezadaszonym placu, co powodowało częste zawilgocenia paliwa i tym samym zmniejszenie jego wartości opałowej. Skutkowało to częstymi zwrotami paliwa i koniecznością jego osuszenia. W takich sytuacjach:

a) Spółka ponosiła dodatkowe koszty związane z:
• przechowaniem,
• dosuszeniem paliwa - suszenie materiału w boksie polega na przerzucaniu ładowarką (mniej więcej co 1 godz.), powodując uwolnienie wilgoci ze składowanego materiału, generuje to koszty związane ze zużyciem paliwa ładowarki oraz ze zużyciem prądu przez dmuchawę przemysłową zainstalowaną w celu dodatkowego napowietrzania składowanego materiału,
• ponownym załadunkiem i transportem;

b) następowało zakłócenie ciągłości pracy linii sortowniczej, ponieważ wracający materiał musiał być rozładowany do boksów przeznaczonych do składowania paliwa alternatywnego, co wiązało się z zablokowaniem pracy na maszynie służącej do rozdrabniania komponentu do produkcji paliwa ze względu na brak miejsca w boksach składowania;

c) następowało zakłócenie organizacji pracy w zakładzie z uwagi na konieczność ponownego zaangażowania ładowarki do załadunku RDF (w tym czasie ładowarka nie wykonywała zadań przydzielonych na daną zmianę). Ponadto, brak osłonięcia paliwa, przy wietrznej pogodzie powodował rozwiewanie paliwa, co negatywnie wpływało na stan środowiska.

Wykonanie w ramach niniejszego Projektu wiaty przy boksach paliwa RDF pozwoliło poprawić jakość paliwa RDF poprzez zmniejszenie możliwości wpływu warunków atmosferycznych na wartość opałową, wilgotność paliwa RDF. W efekcie zoptymalizowało to proces zagospodarowania RDF - zmniejszyła się ilość zwrotów paliwa RDF przez odbiorców (cementownie) i ograniczone zostały koszty z nimi związane. Realizacja Projektu pozwoliła na poddanie co najmniej 75% (masowo) wytworzonego paliwa alternatywnego termicznemu przekształceniu. Dzięki zrealizowanej kurtynie zabezpieczającej przed rozwiewaniem RDF poprawie uległ również stan powietrza.

a) w zakresie selektywnie zbieranych odpadów zielonych oraz poprawy jakości paliwa alternatywnego a) w zakresie selektywnie zbieranych odpadów zielonych oraz poprawy jakości paliwa alternatywnego a) w zakresie selektywnie zbieranych odpadów zielonych oraz poprawy jakości paliwa alternatywnego a) w zakresie selektywnie zbieranych odpadów zielonych oraz poprawy jakości paliwa alternatywnego

Realizacja Projektów pozwoli osiągnąć cele w zakresie ograniczenia składowania odpadów zgodnie z założeniami krajowej i europejskiej polityki w dziedzinie gospodarki odpadami.