Historia

HISTORIA MASTER-ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O.:

• w 1994 roku wybudowane zostało Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach spełniające wymagania z zakresu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Inwestycja ta uzyskała prestiżową wojewódzką nagrodę w dziedzinie ochrony środowiska w 1996r.

• w styczniu 1998 roku gminy: Tychy, Bieruń, Bojszowy, Kobiór, Lędziny, Wyry w celu wspólnej realizacji gospodarki odpadami utworzyły Spółkę

• w 1999r. po raz pierwszy wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów w Tychach.

• w 2002r. wybudowano Halę Segregacji Odpadów – sortownię odpadów, w której zebrany selektywnie „u źródła” surowiec był doczyszczany, a następnie przekazywany do specjalistycznych firm, zajmujących się przetwarzaniem odpadów.

• w lutym 2004 roku do Spółki Master przystępują dwie kolejne gminy tj. Imielin i Chełm Śląski.

• w 2004r. wdrożony został program zbiórki odpadów niebezpiecznych.

• w 2005r. wdrożony został program zbiórki baterii.

• w 2005r. rozpoczęto budowę instalacji eksploatacji biogazu – odgazowania składowiska, która miała za zadanie wykorzystać tzw. gaz składowiskowy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE.

• w 2005r. wprowadzono pilotażową zbiórkę odpadów biodegradowalnych w Tychach.

• w 2005r. – nastąpiła pierwsza certyfikacja Spółki w Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Systemie Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

• w 2006r. wdrożony został program zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

• od 2007r. Spółka zostaje wytwórcą energii elektrycznej i cieplnej tzw. zielonej z odnawialnych źródeł energii OZE.

• w latach 2008 – 2014 w ramach realizacji edukacji ekologicznej, Spółka była organizatorem Festiwalu Nauki i Ekologii „EKO-MASTER” w Tychach.

• w 2010r. ruszył program dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych NFOŚiGW, który promowany był przez Spółkę „Master”.

• w latach 2011 – 2014r. ma miejsce realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach

• w dniu 24.11.2014r. – Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach został przekazany do eksploatacji przez Głównego Wykonawcę – Strabag Polska - firmie Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach – podpisano końcowy protokół odbioru.

• w dniu 06.03.2015r. nastąpiło uroczyste otwarcie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach.

• w dniu 16.03.2015r. instalacji MASTER-ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o. w Tychach został nadany status INSTALACJI REGIONALNEJ MBP, tj. instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) dla Regionu IV.

• w 2015r. podpisano „Porozumienie o współpracy” pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, a MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w zakresie współpracy obejmującej prowadzenie i inicjowanie prac naukowo-badawczych.

• od 2015r. Spółka realizuje kampanię ekologiczną pt. „SEGREGACJA POPIOŁU”,

• w 2016r. podpisano „Porozumienie o współpracy” pomiędzy Polskim Klubem Ekologicznym - Koło w Tychach, a MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w celu stworzenia lokalnego partnerstwa działającego na rzecz efektywności ekologicznej.

• od marca 2016r. Spółka wdraża i na bieżąco aktualizuje ECOHARMONOGRAM – APLIKACJĘ MOBILNĄ WYWOZOWĄ NA TELEFON.

• od 2017r. Spółka realizuje kampanię ekologiczną pn. „NIE DLA SPALANYCH ODPADÓW”.

• w dniu 24.04.2017r. Uchwałą nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa w sprawie: przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 dot. podziału na III regiony, Instalacji MASTER-ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o. w Tychach został nadany status INSTALACJI REGIONALNEJ MBP dla Regionu III woj. śląskiego.

• od 2017r. Spółka realizuje kampanię ekologiczną pn. „SEGREGUJ PO NOWEMU - SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - KORZYŚCI I ZMIANY

• w dniu 22.08.2017r. MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. otrzymało zgodę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie wysokiej jakości środka poprawiającego jakość gleb pn. „KOMPO MASTER-1” do obrotu, a 11.10.2017r. na wprowadzenie środka pn.

• w 2017r. Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. zostało przyjęte w poczet Członków Polskiej Izby Ekologii.

• w 2017r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH, a firmą Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. z Tychów. Porozumienie jest deklaracją współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i inicjowania prac naukowo-badawczych.

• w styczniu 2018r. uzupełniona została infrastruktura dotycząca dodatkowej wentylacji boksów na RDF w celu poprawy jakości paliwa RDF.

• w marcu 2018 r. nastąpił odbiór inwestycji dotyczącej rozbudowy istniejącego zakładu o plac z zadaszonymi boksami na dojrzewanie i przechowywanie świeżego kompostu uzyskanego z zielonych odpadów.

• w marcu 2018 r. – w ramach rozbudowy zakładu uzupełniona została infrastruktura związana z zagospodarowaniem paliwa alternatywnego (RDF) pozyskiwanego z przetwarzania odpadów komunalnych, o zadaszenie strefy załadunku RDF.

• we wrześniu 2018 r. – podpisane zostało porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawową nr 17 w Tychach, w celu ukazania wzorcowego systemu gospodarki odpadami, realizowanego od najmłodszych lat w miejscu nauki - w ramach wdrożenia przez Master pilotażowego programu pn. „Eko-TY, Eko-JA” dotyczącego właściwej segregacji odpadów realizowanego na terenie placówek oświatowych.

• w październiku 2018 r. w ramach rozbudowy ciągu technologicznego do produkcji paliwa RDF, w celu poprawy jakości paliwa alternatywnego zakupiono rozdrabniacz o wydajności około 10 mg/h.

• w grudniu 2019 r. zakończono inwestycję mającą na celu wykonanie placów do czasowego magazynowania odpadów biodegradowalnych i kompostu.

• w maju 2020 r. Spółka Master wdrożyła WYSZUKIWARKĘ ODPADÓW, która na bieżąco rozwiewa wątpliwości jak należy poprawnie segregować odpady w mieście.

• w 2020 r. przeprowadzono inwestycje ukierunkowane na zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów zielonych oraz zrealizowano zakupy sprzętu specjalistycznego do odbioru i przetwarzania odpadów segregowanych.

• we wrześniu 2020 r. ukończono realizację rozbudowy instalacji do fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie. Poprzez intensyfikację fermentacji metanowej uzyskano zwiększenie udziału przetwarzanych odpadów bio-kuchennych i żywności przeterminowanej w produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

• w październiku 2021 r. do Master - Odpady i Energia Spółka z o.o. przystąpiła kolejna gmina – Łaziska Górne. Tym samym Gmina Miasto Łaziska Górne staje się dziewiątym Wspólnikiem Spółki Master, którego udział wynosi 3,16 %.

• w 2021 r. Spółka MASTER zorganizowała pierwszą z cyklu KONFERENCJI PN. „ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – dążenie do osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu”.

• w październiku 2021 ukończono inwestycję Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 494 kW

• w 2022 r. przebudowano bryłę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w celu optymalizacji składowania.

Historia