Wywóz odpadów

Zajmujemy znaczącą pozycję na rynku usług komunalnych. Nasza dewiza to rzetelność, solidność i dbałość o czyste środowisko, co zaowocowało długoletnią współpracą z wieloma podmiotami gospodarczymi, osiedlami mieszkaniowymi, zakładami budżetowymi oraz klientami indywidualnymi. Obecnie Master obsługuje ponad 300 zakładów i instytucji oraz zasoby mieszkaniowe - 25 tys.mieszkańców. Spółka świadczy usługi wywozu odpadów komunalnych, gruzu budowlanego, odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych. Pragniemy zaoferować Państwu usługę wywozu odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów.

Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług, optymalne terminy realizacji, rynkową cenę oraz profesjonalną obsługę. Odbiór surowców wykonujemy własnym transportem na podstawie stosownych licencji i zezwoleń.
Spółka posiada nowoczesne, specjalistyczne jednostki transportowe do wywozu odpadów komunalnych, min:

  • pierwszy w Polsce samochód specjalistyczny wyposażony w urządzenie do ważenia pojemników oraz w urządzenie do mycia.

  • samochód specjalistyczny do kompleksowego odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach: 110, 120, 240, 360, 550, 1100, KP 7

Zapewniamy swoim Klientom kompleksowość świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami w tym wywozu i unieszkodliwiania oraz obrotu surowcami wtórnymi.

Wywóz odpadów

Wywóz odpadów

PSZOK - PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do których każdy mieszkaniec miasta (po okazaniu dowodu osobistego) ma możliwość we własnym zakresie (zgodnie z limitami określonymi w Regulaminach PSZOK) dostarczyć odpady takie jak: papier, tekturę, metal, złom, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony samochodowe, itp. Poniżej lokalizacje na terenie gmin wspólników:

Wiecej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MASTER – Odpady i Energia Sp. z o. o, ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: - mail.: iodo@master.tychy.pl, telefon: +48 (32) 70 70 103,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące zamówienie,
5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych osobowych prawa: dostępu do treści danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w określonych przypadkach), przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6)ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych znajduje się pod linkiem: https://master.tychy.pl/rodo-i362.pl.html

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.