b) w zakresie dostawy i instalacji nowego rozdrabniacza

ROZBUDOWA CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO DO PRODUKCJI PALIWA RDF POPRZEZ DOSTAWĘ I INSTALACJĘ NOWEGO ROZDRABNIACZA O WYDAJNOŚCI OKOŁO 10 MG/H

ROZBUDOWA MZKZOK – 2018 ROK

b) w zakresie dostawy i instalacji nowego rozdrabniacza

Uzasadnienie techniczne, niezbędność, celowość realizacji projektu:

MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. od 2014 r. eksploatuje rozdrabniacz typu Lindner Komet 1800, zakupiony w ramach Projektu nr POIS.02.01.00-00-016/09 pn. „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach” dofinansowanego z Funduszu Spójności o łącznej kwocie dofinansowania 69.089.098,78 zł. Przedmiotowe urządzenie zamortyzowane jest w 30% i jest w stanie technicznym dobrym. W chwili obecnej pozostaje na hali segregacji jako urządzenie zapasowe, ze względu na wymóg utrzymania trwałości projektu. Rozdrabniacz typu Lindner Komet 1800 przerabia średnio 3,5 Mg/h wsadu co daje w 2017 roku sprzedaż na poziomie około 8 tys. Mg rocznie.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, z dniem 1 stycznia 2018 r. opłata marszałkowska za odpad o kodzie 19 12 12 (balast) wzrasta z kwoty 74,26 zł/Mg do kwoty 140 zł /Mg tj. o 88,5 % i nadal będzie wzrastać kolejno do kwoty 170 zł /Mg w 2019 r tj. o 128,9 % i 270 zł / Mg tj. 263,5 % w 2020 r.

W celu zmniejszenia kosztów opłaty marszałkowskiej, a tym samym zwiększenia sprzedaży paliwa RDF do około 28 tys. Mg/rok postanowiono zakupić rozdrabniacz o większej wydajności. Nowy rozdrabniacz pozwala zwiększyć wolumen wsadu oraz przetworzyć dodatkowo około 20 tys. Mg balastu, który obecnie obciąża kwaterę składowiska zmniejszając jego żywotność. Większa wydajność pracy nowego rozdrabniacza pozwala również zaoszczędzić koszty osobowe wynagrodzeń pracowników obsługujących przedmiotowe urządzenie (z trzech zmian, na dwie zmiany).

b) w zakresie dostawy i instalacji nowego rozdrabniacza b) w zakresie dostawy i instalacji nowego rozdrabniacza b) w zakresie dostawy i instalacji nowego rozdrabniacza b) w zakresie dostawy i instalacji nowego rozdrabniacza